DOWNLOAD

Tài liệu hướng dẫn Khai thuế qua mạng

* Hướng dẫn quy trình nghiệp vụ * Slide hướng dẫn sử dụng
* Hướng dẫn cài đặt * Hướng dẫn sử dụng
* Dịch vụ chứng thư số * Hướng dẫn sử dụng chứng thư số
* Xác minh chữ ký điện tử bằng Adobe Reader * Hướng dẫn khắc phục lỗi Update Java

Tài liệu hướng dẫn Nộp thuế điện tử

* Hướng dẫn sử dụng * Hướng dẫn cài đặt và cấu hình Java
* Cẩm nang NTDT

Tải phần mềm KTQM

* Phần mềm HTKK  * Phần mềm Java plug-in 
* Phần mềm hỗ trợ chức năng kết xuất tờ khai ra tệp PDF – CutePdfWriter  * Phần mềm Java plug-in 7 
* Phần mềm hỗ trợ chức năng kết xuất tờ khai ra tệp PDF – Bullzip  * Ứng dụng đọc hồ sơ thuế XML – iTaxViewer 
* Phần mềm đọc tệp PDF, Acrobat Reader 

 Tải mẫu bảng kê

* Phụ lục PL_MGT_TNDN_TT154_MaSoThue  * Mẫu BC01/AC excel 
* Phụ lục PL_01_7GTGT_TT154_MaSoThue  * Mẫu BC26/AC excel 
* Phụ lục PL_25MGT_TNCN_TT154_MaSoThue  * Phụ lục gia hạn thuế TNDN theo QĐ 04/2012/QĐ-TTg 
* Phụ lục PL_GH_GTGT_NQ_13  * Công văn số 6326/BTC-TCT 
* Nghị quyết số 13/NQ-CP  * Bảng kê GH thuế TNDN theo TT83/2012/TT-BTC 
* Bảng kê GH thuế GTGT theo TT83/2012/TT-BTC  * Phụ lục miễn thuế GTGT theo Thông tư số 140/2012/TT-BTC 
* Phụ lục miễn, giảm thuế TNDN theo Thông tư số 140/2012/TT-BTC  * Phụ lục miễn thuế TNCN theo Thông tư số 140/2012/TT-BTC 
* Giấy đề nghị gia hạn nộp thuế TNDN theo Thông tư số 16/2013/TT-BTC  * Giấy đề nghị gia hạn nộp thuế GTGT theo Thông tư số 16/2013/TT-BTC 
* Thông báo lựa chọn phương án hưởng ưu đãi thuế theo quy định tại thông tư số 199/2012/TT-BTC